loader image
PixelPanda.dk ApS | +45 42 33 63 98 | info@pixelpanda.dk | CVR: 39647672 

Kunden er i højsædet

forretnings betingelser

1. GENERELT
2. PRODUKTET
3. REKLAMATION
4. SAMARBEJDET OG PROCESSEN
5. OPHAVSRET
6. ANSVARSFRASKRIVELSE
7. HOSTING
8. VEDLIGEHOLDELSE
9. ONLINE MARKEDSFØRING
10. BETALING
11. BINDINGSPERIODE SAMT OPSIGELSE
12. ANDET
13. ÆNDRINGER
14. FORCE MAJEURE
15. VÆRNETING
1. Generelt

1.1 Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem PixelPanda.dk ApS og kunden, hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt igennem. Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftligt accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne fraviges.

1.2 Ved kunden forstås den person eller det selskab der har indgået aftale med PixelPanda.dk ApS. Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og brug af hjemmeside, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra PixelPanda.dk ApS.

1.3 Forretningsbetingelserne gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos PixelPanda.dk ApS skriftligt, pr. telefon, e-mail eller via PixelPanda.dk ApS hjemmeside, eller på anden måde, uafhængigt af kommunikationsform.

2. Produktet

2.1 PixelPanda.dk ApS er et web- og online marketing bureau, der hjælper undertegnedes kunder med at blive synlige på nettet. PixelPanda.dk ApS udarbejder hjemmesider og webshops, men bistår også kunden efterfølgende blandt andet med vedligeholdelse af hjemmesiden, online markedsføring med videre. Virksomhedens mange services inden for området gør, at kunderne kan gå fra en idé til den færdige løsning.

2.2 PixelPanda.dk ApS leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt webshop modulet WooCommerce. PixelPanda.dk ApS opsætter og udvikler hjemmesiden fra bunden således, at kunden ender med en færdig løsning, som er klar til brug.

2.3 PixelPanda.dk ApS bistår kunden med vejledning vedr. det visuelle i produktet, således at designet matcher kundens eksisterende grafiske designlinje eller udvikles efter det aftalte med kunden jf. pkt. 4.1. Såfremt kunden ønsker funktionalitet eller tilpas i en sådan grad, at det skal specialkodes anses det for at være uden for tilbuddet. Det af kunden ønskede visuelle layout udspecificeres i fase 1 omkring igangsættelse og den aftalte grafiske designlinje fraviges ikke. Har kunden konkrete udbedringsønsker til designet, kan kunden fremkomme med disse, når kunden har produktet til korrektur jf. pkt. 4.1.

2.4 En løsning fra PixelPanda.dk ApS indebærer de funktionaliteter og muligheder som WordPress CMS, WooCommerce og det enkelte tema stiller til rådighed. Såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer vil det være at betragte som arbejde uden for standardaftalen.
Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil PixelPanda.dk ApS undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til kunden.

2.5.1 Plugins udviklet af andre

2.5.2 Såfremt der skal benyttes 3. partssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at kunden har mulighed for at læse om det lever op til kravene. PixelPanda.dk ApS står ikke til ansvar for eksterne plugins. Til tider er eksterne plugins på engelsk, oversættelsen af disse er uden for tilbuddet.

2.5.3 Hjemmesiderne er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes dermed ikke.

2.5.4 Det er ikke muligt for PixelPanda.dk ApS, at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på webhotel.

2.5.5 Når PixelPanda.dk ApS leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt webshop modulet WooCommerce, er PixelPanda.dk ApS ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som kundens hjemmeside består af.

3. Reklamation

3.1 PixelPanda.dk ApS yder 14 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden jf. pkt. 4.1. Reklamationer indgivet efter fristforløbet faktureres særskilt.

4. Samarbejdet og processen

4.1 Processen for udarbejdelse af hjemmesider og webshops vil foregå på følgende måde: Indledende dialog omkring funktionalitet, omfang, design, forretning, behov samt eventuelle eksempler. Denne indledende dialog resultere i en udfyldt ordrebekræftelse, som sendes til både PixelPanda.dk ApS samt kunden. Når betaling for faktura er gennemført udarbejdes hjemmesiden baseret på den udfyldte ordrebekræftelse, den indledende dialog og de tilsendte materialer. Hjemmesiden sendes til korrektion ved kunden. Kunden fremsender korrektion på mail eller tlf. til PixelPanda.dk ApS. Der er som udgangspunkt kun én “korrektionsrunde”. Yderligere korrektioner faktureres særskilt efter gældende timepris. Herudover mulighed for køb af support og oplæringspakker. PixelPanda.dk ApS udbedre herefter korrektionen og overdrager hjemmesiden til kunden ved at oprette bruger. PixelPanda.dk ApS ligger hjemmesiden online på webhotel hostet ved PixelPanda.dk ApS.

4.2 Et projekt er nomineret til at tage maksimum 30 dage. De 30 hverdage igangsættes, når ordrebekræftelsen er underskrevet. Skyldes en forsinkelse af projektet kundens forhold, og har PixelPanda.dk ApS rykket herfor én gang, er PixelPanda.dk ApS berettiget til at overdrage hjemmesiden og fremsende eventuelle resterende faktura efter de 30 dage.

4.3 Såfremt kunden vælger et andet webhotel/host end hos PixelPanda.dk ApS, skal PixelPanda.dk ApS have fremsendt korrekt login til det valgte sted. Dette indebærer ftp, database samt adgang til kontrolpanel. Ydermere påhviler det kunden at sørge for, at hosten understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside kan uploades og er funktionsdygtig.

 

4.4.1 Kunden leverer materialer til hjemmesiden

4.4.2 Det påhviler kunden at levere materialer til hjemmesiden såsom tekst og billeder. PixelPanda.dk ApS gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder, medmindre andet er aftalt. PixelPanda.dk ApS bistand vedrørende materiale til hjemmesiden vil betragtes som ekstra arbejde.

4.4.3 Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden. Se pkt. 4.1, 3.1 og 4.3. Er der ikke modtaget gyldigt login til det webhotel hjemmesiden skal uploades til, vil hjemmesiden blive liggende på PixelPanda.dk ApS ’ testside indtil der sendes gyldigt login. Der vil ved efter 14 dage blive igangsat webhotel. Se pkt. 4.1.

4.4.4 Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops. Såfremt kunden har et krav omkring at mødes, vil det blive gjort efter gældende timepris med mindre andet er aftalt. Herudover mulighed for support via tlf. Skype og mail, ved tilkøb af supportpakker.

5. Ophavsret

5.1 Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder PixelPanda.dk ApS. PixelPanda.dk ApS må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge såsom markedsføring online såvel som offline.

5.2 Ved brud på immaterielle rettigheder tilfalder alle produkter selskabet PixelPanda.dk ApS, i forbindelse med aftalen imellem kunden og selskabet.

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 PixelPanda.dk ApS kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

6.2 PixelPanda.dk ApS kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

6.3 Kundens erstatningskrav over for PixelPanda.dk ApS kan under ingen omstændigheder overstige 25% af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den indgåede aftale. Det samme gælder ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af PixelPanda.dk ApS. Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod PixelPanda.dk ApS, har PixelPanda.dk ApS desuden ret til at søge regres, således at PixelPanda.dk ApS i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet.

6.4 PixelPanda.dk ApS kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

6.5 Såfremt en hjemmeside eller webshop lavet af PixelPanda.dk ApS skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan PixelPanda.dk ApS ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket PixelPanda.dk ApS heller kan stilles til ansvar for.

 

6.5.1 kompatibilitets problemer mm.

6.5.2 Såfremt PixelPanda.dk ApS har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop kan PixelPanda.dk ApS ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup, medmindre andet er aftalt eller tilkøb foretaget.

6.5.3 PixelPanda.dk ApS kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

6.5.4 PixelPanda.dk ApS kan ikke drages til ansvar såfremt de er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi rekommandere altid at gå til en fagkyndig ved juridske ting.

6.5.5 PixelPanda.dk ApS kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden. Foranstaltningsprodukter imod hacking kan tilkøbes igennem PixelPanda.dk ApS.

6.5.6 Såfremt PixelPanda.dk ApS byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves forholder PixelPanda.dk ApS sig retten til, at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af, beløb til kunden.

7. Hosting

7.1 Hosting indebærer at PixelPanda.dk ApS, igennem deres leverandør, kan tilbyde kunden et webhotel hvorpå kundens hjemmeside kan være tilgængelig. Når kunden køber et webhotel gennem PixelPanda.dk ApS, er PixelPanda.dk ApS databehandler for kunden. Se hertil vores databehandleraftale.

7.2 Størrelsen på webhotellet afhænger af, hvilken pakke kunden har købt. Der er ved ethvert webhotel sat en begrænsning på i form af pladsforbrug, trafik samt processer.

7.3 Der garanteres ikke nogle specifikke oppetider for kundens hjemmeside, og PixelPanda.dk ApS kan ikke drages til ansvar for nedetider som skyldes tredjemands forhold. Lider kunden et økonomisk tab kan erstatningskravet mod PixelPanda.dk ApS ikke overstige det i pkt. 6.3. aftalte.

7.4 PixelPanda.dk ApS forbeholder sig retten til, at måtte sætte en kundens webhotel på pause, såfremt det kan påvises, at kunden eller dens hjemmeside udgør en skadevoldende adfærd på serveren herunder – men ikke begrænset til – udsendelse af spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software som giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af kunden.

8. Vedligeholdelse

8.1 PixelPanda.dk ApS hjælper kunden med at vedligeholde hjemmesiden således, at den er opdateret med nyeste version af plugins af sikkerhedshensyn. Ydermere indbefatter aftalen at kunden kan modtage support over telefon og mail ved spørgsmål omkring deres hjemmeside samt indsende rettelser til ændring af tekster og billeder på eksisterende sider ift. aftalte ordrebekræftelse i pkt. 4.1.

8.2 PixelPanda.dk ApS hjælper med at ændre kundens tekster og billeder på eksisterende sider. Kunden fremsender rettelserne til PixelPanda.dk ApS på mail med det nye materiale. PixelPanda.dk ApS ændre ikke i hjemmesidens opsætning, indstillinger, layout, menu struktur eller opretter nye sider. Ændring og oprettelse af produkter og produktkategorier er ej heller inkluderet.

8.3 Opdatering af plugins, WordPress og temaer opdateres jævnligt til seneste tilgængelig version, så længe der ikke opstår kompatibilitet problemer. Såfremt en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside, opdateres den derfor ikke.

8.4 Det primære ansvar for hjemmesiden påhviler altid kunden, men PixelPanda.dk ApS bestræber sig på, at afhjælpe eventuelle problemer samt at vejlede kunden.

8.5 PixelPanda.dk ApS bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af kunden eller eventuel hacking på hjemmesiden, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af kunden faktureres særskilt.

8.6 I forlængelse af pkt. 8.5 bestræber PixelPanda.dk ApS sig på, at udbedre eventuelle fejl forårsaget af 3. part herunder personer, plugins og services, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af 3. part faktureres særskilt.

9. Online markedsføring

9.1 PixelPanda.dk ApS bistår kunden med at opnå et potentielt øget salg på internettet ved brug af værktøjerne Google Adwords, sociale medier og søgemaskineoptimering. PixelPanda.dk ApS bestræber at øge kundens besøgende og dermed salget inden for det på forhånd aftalte budget.

9.2 Der stilles ingen garanti for specifikke resultater.

9.3 Normalt afregnes omkostninger til det specifikke medie mellem kunden og mediet. I visse situationer vil omkostninger til visse sociale medier medregnes mellem mediet og PixelPanda.dk ApS af praktiske årsager. Dette beløb viderefaktureres til kunden til det selvsamme beløb. Se 10.6

10. Betaling

10.1 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms.

10.2 Faktura vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist

10.3 Betaling for PixelPanda.dk ApS ydelser i forbindelse med hjemmeside eller webshop sker i to rater: Første halvdel forefalder til betaling ved igangsættelse af projektet. Anden halvdel forefalder til betaling ved overdragelse af hjemmesiden eller den nominerede tid. Se pkt. 4.1 og 4.2

10.4 Der vil ved opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner mm. blive faktureret ved opgavens start.

10.5 Betaling af samarbejdsaftaler skal forudbetales jf. pkt.11.2

10.6 Ved PixelPanda.dk ApS ’ fakturering for medier jf. pkt. 9.3. skal betalingen ske forud til PixelPanda.dk ApS.

10.7 Alt arbejde fra PixelPanda.dk ApS vil først blive igangsat, når betaling for arbejdet er modtaget.

10.8 Har kunden indgået en samarbejdsaftale med PixelPanda.dk ApS vil det fremgå af tilbuddet, hvor lang tid der faktureres for. Som udgangspunkt faktureres vedligeholdelse og webhotel 12 måneder ad gangen og online markedsføring 3 måneder ad gangen.

10.9 Ekstra arbejde faktureres ved 600 DKK + moms pr. time.

10.10 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler. Det skal fastslås, at manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved PixelPanda.dk ApS har ret til at stoppe opgavens udførsel, sætte eventuelle services på hold samt fakturer udestående beløb.

10.11 Ved fremsendelse af rykker 1 frafalder eventuelle % - rabatter fra forgående faktura. Ny faktura sendes med pålagt rykkergebyr og fratrukket % - rabatter.

11. Bindingsperiode samt opsigelse

11.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, dog bindes kunden for den forudbetalte periode jf. pkt. 10.8.

11.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 3 måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, eller med en 3. måneds varsel frem til ny betalingsperiode jf. pkt. 10.8 og 11.1.

11.3 Ifm. opsigelse af 'særaftale' opkræves gebyr svarende til 75% af aftalens årlige omkostninger.

11.4 Opsigelse skal ske skriftligt til info@pixelpanda.dk for frigørende virkning.

12. Andet

12.1 PixelPanda.dk ApS er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

13. Ændringer

13.1 PixelPanda.dk ApS er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for, at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

14. Force majeure

14.1 Hverken PixelPanda.dk ApS eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.

14.2 PixelPanda.dk ApS er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor PixelPanda.dk ApS kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos PixelPanda.dk ApS eller dets underleverandører.

15. Værneting

15.1 Eventuelle tvister og uoverensstemmelser vil blive afgjort efter dansk ret med værneting i Aarhus Byret.

Atlando Esports
Dagtilbud Skovby Stjær Logo
Sweatclean Webshop
Balance People logo
Dansk Breton Klub
Fløng Esport logo

visuelle identiteter som vi har samarbejdet med 

+45 42 33 63 98 / kontakt@pixelpanda.dk

SKAL din forretning boostes
grafisk & teknisk?

TILBUD PÅ DIGITALT PRODUKT → 

Med en visuel identitet lavet af PixelPanda.dk ApS kan din virksomhed med garanti få et stærkere brand image & skille sig ud fra mængden. Det unikke ved netop din virksomhed formår vi at visualisere på en kreativ & enkel måde. Skal vi bygge kreativt sammen?

TIlmeld nyhedsbrev

Nyheder og updates omkring digitale medier.
*Der kan forventes 1stk. mail pr. måned.

pixelpanda.dk aps
© Alle rettigheder forbeholdt | PixelPanda.dk ApS
 +45 4233 6398 | info@pixelpanda.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram