HANDELSBETINGELSER
PIXEL PANDA IVS

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for de ydelser som Pixel Panda IVS leverer og som kunden til enhver tid har bestilt hos Pixel Panda IVS med mindre parterne skriftligt har aftalt andet. Ved kunden forstås den person eller det selskab der har indgået aftale med Pixel Panda IVS. Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og brug af hjemmeside, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra Pixel Panda IVS.

1.2. Forretningsbetingelserne gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos Pixel Panda IVS skriftligt, pr. telefon, fax, e-mail, via Pixel Panda IVS hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform.

Ved parterne forstås kunden og Pixel Panda IVS eller kunden og Pixel Panda IVS salgs-samarbejdspartner, der begge er ansvarlig for at vilkårene i henhold til nærværende handelsbetingelser overholdes. l Aftalens gyldighed kræver en underskrift af kunden og Pixel Panda IVS.

Kunden hæfter for betaling og de ydelser der leveres i henhold til aftalen, også i tilfælde af at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.

Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give Pixel Panda IVS besked om navn, adresse, selskabsform samt CVR-nr. eller CPR-nr., ligesom kunden herudover skal oplyse eventuelle særskilt adresser hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til.

Kunden er forpligtet til på Pixel Panda IVS forlangende, at dokumentere oplysningernes rigtighed.

Oplysninger om adresse, kontaktperson o.lign. afgivet af kunden og registreret af Pixel Panda IVS, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring o.lign. er kunden forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af e-mailadresse.

I tilfælde af at kunden ikke har opdateret disse oplysninger, er Pixel Panda IVS berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre m.v. som kunden forpligter sig til at betale for.

Pixel Panda IVS er berettiget til, indtil anden oplysning gives af kunden, med frigørende virkning, at fremsende materiale, fakturaer m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

3.1. Pixel Panda IVS påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktsindgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt.

Forsinkelser kan dog forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører som skønnet nødvendig.

Ferie, helligdage, lørdag samt søndag tæller ikke med i leveringsperioden.

3.2. Særlig for så vidt angår registrering af DK-domæner følger dette registreringsproceduren der kan ses hos DK-Hostmaster på hjemmesiden www.DK-Hostmaster.dk.

Registrering af DK Domæner følger dog den til enhver tid gældende lov, registreringsprocedure, praksis og sædvane for DK Domæner.

3.3. For så vidt angår registrering af internationale domæner følges registreringsproceduren under de til enhver tid gældende regler sædvane, praksis og registreringsprocedure for så vidt angår de pågældende domæner.

3.4. Domæner registreres i kundens navn, med Pixel Panda IVS som befuldmægtiget.

3.5. Pixel Panda IVS kan benytte underleverandør ved levering af de aftalte ydelser.

5.1. Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m.

5.2. Kundens brug af ydelser leveret Pixel Panda IVS foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter Pixel Panda IVS intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer kunden modtager eller sender via internettet.

5.3. Pixel Panda IVS fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel, mailhotel eller øvrige ydelser, uanset baggrunden herfor, medmindre Pixel Panda IVS har handlet forsætlig til skade for kunden eller groft uagtsom.

5.4. Pixel Panda IVS er ej heller ansvar for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages back-up i fornødent omfang.

Pixel Panda IVS leverandør af webhotel og mailhotel tager dog back-up af systemener, således at disse måske kan reetableres i tilfælde af systemnedbrud.

Dog er Pixel Panda IVS ikke ansvarlig af kvaliteten af back-up’en, herunder om reetablering kan ske uden at dette er særskilt aftalt med kunden. Back-up er derfor kundens eget ansvar, medmindre dette er inkluderet skriftligt i aftalen, eller ved anden særskilt skriftlig aftale.

5.5. Pixel Panda IVS ansvar er dog under alle omstændigheder maksimeret til prisen i den skriftlige aftale imellem kunden og Pixel Panda.

Der henvises til Pixel Panda IVS egne handelsbetingelser med fokus på punkt 5, 6, 7 og 8.

Pixel Panda IVS er overfor kunden ansvarlig for at de af Pixel Panda IVS leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden er dog selv ansvarlig for at kundens data, hjemmesider, registrerede domænenavne, indhold af webhotel, materiale der forefindes på webhotellet hos Pixel Panda IVS ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker m.v.

7.1. I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser, herunder særligt – men ikke kun – pkt. 5 og 6, forbeholder Pixel Panda IVS sig til, uden kompensation til kunden, at afbryde aftalen imellem Pixel Panda IVS og kunden. Pixel Panda IVS er berettiget til, at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte pga. kundens misbrug.

7.2. Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik; men vi forbeholder os til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde.

7.3. Pixel Panda er berettiget til at midlertidig at lukke hjemmesiden, såfremt kunden ikke rettidigt betaler de fremsendte fakturaer.

8.1. Pixel Panda IVS fastsætter priser for ydelserne og disse oplyses excl. moms.

8.2. Ydelser faktureres forud og forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.

8.3. I tilfælde af manglende betaling påløber der renter 2% pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på DKK 100,00. Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret. I tilfælde af manglende rettidig betaling forbeholder Pixel Panda sig endvidere retten til at fakturere for den resterende fulde aftaleperiode. Ved oprettelse af faktura faktureres kunden DKK 149,00 i administrationsgebyr.

8.4. Ved fremsendelse af testsiden, faktureres kunden 100 % af prisen.

8.5. Pixel Panda IVS forbeholder sig ret til at fakturere tre måneder før den årlige betalingsperiode, da serverplads skal reserveres.

8.6. Pixel Panda IVS forbeholder sig retten til ikke at lægge hjemmesiden op på det tilknyttede domæne, såfremt der ikke er sket betaling af første års ydelse.

8.7. Ved særskilte aftalerabatter oplyses rabatten inkl. moms.

8.8. Pixel Panda IVS forbeholder sig retten til uden varsel at regulere prisen ved genfakturering for webhotel og andre abonnementstyper med en stigning på DKK 29,00 månedligt, for at sikre et fortsat højt serviceniveau og imødegå tiltagende tekniske udfordringer.

9.1. Aftalen mellem kunden og Pixel Panda IVS løber i 6 el. 12 måneder. I tilfælde af at aftalen ikke opsiges, fornyes aftalen automatisk og løber i 12 måneder ad gangen. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen, dog senest 3 måneder før udløbet af aftalens periode.

9.2. I tilfælde af at kunden opsiger mindre end 3 måneder før udløbet af den igangværende aftales periode, fornyes aftalen automatisk med 12 måneder og opsigelsen har først virkning fra udløbet af kommende aftaleperiode. Forudbetalt webservicepakke refunderes ikke.

9.3. Opsigelse fra kundens side kan alene ske skriftligt ved brev af en tegningsberettiget person. Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. e-mail eller telefon.

9.4. Ved særskilte aftaler omkring opbygning af nyt design eller redesign, forlænges aftalen med yderligere 6 eller 12 måneder. Derefter vil aftalen løbe i 12 måneder ad gangen.

9.5. Pixel Panda IVS er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige abonnementet med 30 dages skriftlig varsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og eller e-mail mod betaling af forudbetalt beløb opgjort i forhold til den resterende abonnementsperiode.

9.6. Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten er Pixel Panda IVS berettiget til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller handelsbetingelserne. I tilfælde af ophævelse er Pixel Panda IVS berettiget til at kræve betaling for den restende aftaleperiode samt i øvrigt beregne et erstatningskrav for eventuelt yderligere tab.

9.7. Pixel Panda IVS har ejendomsretten af de enkelte hjemmesiders layout/design. Pixel Panda IVS forbeholder sig retten til at fakturer for hele aftalens bindingsperiode, hvis betalingsfristen ikke overholdes på første fremsendte faktura.

9.8. Aftalen og webservicepakken er påbegyndende fra den dato hvor kontrakten er blevet underskrevet. Webservicepakke faktures årlig forud.

9.9. Adwords kampagner fornyes automatisk med 12 måneder, i tilfælde af at kunden opsiger senere end 3 måneder før udløbet af den igangværende aftalte periode. Forudbetalt adwords kampagne refunderes ikke.

9.10. Ved bekræftelse/godkendelse af særskilte aftalerabatter, fornyes aftalen med 6 måneder. Derefter vil aftalen løbe i 12 måneder ad gangen.

9.11. Ved køb/bestilling af særskilte produkter, løber aftaleperioden i 6 måneder (med mindre andet er aftalt). Derefter vil aftalen løbe i 12 måneder ad gangen.

Pixel Panda IVS er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor Pixel Panda IVS kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos Pixel Panda IVS eller dets underleverandører.

Kunden kan kun med samtykke fra Pixel Panda IVS overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse Pixel Panda IVS er berettiget til at forlange hidtil ubetalt gæld betalt, ligesom Pixel Panda IVS i øvrigt er berettiget til at stille krav til den nye kunde. I tilfælde af at aftalen overdrages, fornyes aftalen automatisk med 6 el. 12 måneder.

Overdragelse af aftalen fra Pixel Panda IVS til et andet selskab eller virksomhed kan ske uden kundens samtykke.

Pixel Panda IVS er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af de leverede tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift af systemet og for at imødekomme eventuelle myndighedskrav. Pixel Panda IVS tilstræber dog at informere kunderne om ændringer med et rimeligt varsel medmindre det skønnes at ændring er af uvæsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen.e.

Pixel Panda IVS kan ændre nærværende handelsbetingelser ved udarbejdelse af særskilte tillæg med mindst 1 måneds varsel.

Ændringerne varsles overfor kunden ved fremsendelse af forretningsbetingelserne til kunden pr. e-mail eller brev.
I forbindelse med en væsentlig ændring af handelsbetingelserne, er kunden dog berettiget til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel mod eventuel refusion af opkrævning hvis dette overstiger kr. 200. Ændringer i begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret. I tilfælde af en tvist indbringes for domstolene og har parterne aftale at dette sker under anvendelse af dansk ret og at værneting er aftalt til Retten.

Nødvendige oplysninger:

Pixel Panda IVS
Højgaardsparken 69 8464 Galten
info@pixelpanda.dk
+45 31 51 01 10
CVR: 39647672

Vi kan opfylde
Dit digitale ønske

Mangler du en ny digital platform eller optimering af den gamle?

Du er meget velkommen til at kontakte os på info@pixelpanda.dk
Vi vender tilbage indenfor 24 timer.